Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
Покана за  общо събрание 

                                          П О К А Н А

                              

 

Управителният съвет  на работодателска организация „КРИБ ПЕРНИК“, на основание  чл.19.2 от Устава на организацията

 

СВИКВА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

на 09 юли 2020 година , от 12:00 часа, в гр. Перник,ОК „ Дворец на културата“ - Перник, конферентна зала, при следния

 

                                                          ДНЕВЕН РЕД:

 

       1. Отчет на Управителния съветза дейността на РО “КРИБ ПЕРНИК“ за  2018 г. - 2019 г.; 

       2. Доклад на Контролния съветза 2018 г. – 2019 г.  на организацията;

       3.   Финансов отчет  на РО “КРИБ ПЕРНИК“ за 2018 г. – 2019г.; 

       4. Избор на членовете на Президиума на Арбитражен съд, Перник при РО “КРИБ Перник“ за    втори мандат на Президиума; 

       5. Избор на Председател и зам. Председател на Арбитражен съд, Перник при РО „КРИБ ПЕРНИК“; 

       6. Разни.

 

Регистрацията на делегатите ще започне в 11:30 часа на обявената дата. На основание чл. 20.2 от Устава, при липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно, независимо от броя на явилите се членове.

                                                 

 


 11 ЮНИ 2020г.      

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КРИБ ПЕРНИК

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.