Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

КРИБ - ПЕРНИК ПРОВЕДЕ РАБОТНАСРЕЩА С ЕКИПА НА ОИЦ – ПЕРНИК


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КРИБ ПЕРНИК ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ЕКИПА НА                              ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК КАТО ФОКУС НА СЪБИТИЕТО БЕ АКТУАЛНАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА "АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА" ПО ПРОГРАМА"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 2021 - 2027".

 

Всеки кандидат по процедурата трябва да е лице със самостоятелна право-субектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

 

Проектните предложения задължително трябва да предвиждат дейност за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията; изготвяне на „зелени“ карти  за организация на работни процеси на конкретните работни места, както и обучение на лицата от целевата група, насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. Други дейности, допустими за финансиране, са: осигуряване на  превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ - психологическа подкрепа; закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

 

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г. 


Copyright © КРИБ Перник  2024  Всички права запазени.