Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО


Членуването в КРИБ Перник е доброволно.

 

Право на членство имат :

Български и чуждестранни физически или юридическилица, които имат качеството на търговец според националното си законодателство и осъществяват дейност на територията на региона:

 • Сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на организацията; 
 • Членовете на сдруженията с нестопанска цел , които стават членове на КРИБ Перник по право от момента, в който самото сдружение придобие качеството на член на КРИБ Перник. В тези случаи, въз основа на чл. 21, ал. 5 от ЗЮЛНЦ, упражняването на всички членски права и изпълнението на имуществените членски задължения се осъществява от сдруженията, в които участват членовете по право.
 • КРИБ Перник има и почетни членове. За почетни членове могат да бъдат избирани видни обществени фигури от България и други страни със съществен принос за постигане целите на КРИБ Перник.

Нови членове на КРИБ Перник се приемат от Управителния съвет.

 • Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба за членство по образец, утвърден от Управителния съвет на организацията. Молбата се подава до Управителния съвет и в нея следва да се съдържа декларация, че кандидатът познава и приема Устава и другите устройствени документи и желае да бъде приет за член на КРИБ Перник.
 •  Документите, които следва да придружават молбата, се определят по решение на Управителния съвет. Управителният съвет се произнася по молбата на първото си заседание след нейното получаване, ведно с всички изискуеми документи, но във всички случаи не по-рано от 5 дни и не по- късно от 45 дни от получаването на молбата.
 • Членственото правоотношение се смята за възникнало от момента на приемането на решението. 
 • Почетните членове на организацията се приемат от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.


В съответствие с Устава на КРИБ Перник и решенията на УС,  необходимите документите за членство в КРИБ Перник са следните:

 1. Молба до УС за приемане в КРИБ Перник /по образец/.       

 2. Три препоръки от членове на сдружението.
 3. Удостоверение за актуално състояние на дружеството/организацията.
 4. Копие от решение за членство в КРИБ на упълномощения за това орган/лице на дружеството съгласно съдебното решение.
 5. Кодекс за бизнес етика и корпоративна отговорност (подписан).


Copyright © КРИБ Перник  2024  Всички права запазени.