Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
КРЪГЛА МАСА  ПО ПРОЕКТ "ЗНАМ КАКВО, НАУЧИ МЕ(ПОКАЖИ МИ) КАК

BG05M9OP001-4.001-0034-C01

 

Знам какво, научи ме(покажи ми) как

Project  “I know whatteach me (show mehow"


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Прессъобщение относно 

подписано споразумение за сътрудничество

 между Сдружение „КРИБ Перник“ и Търговско-промишлена палата Солун На 04.12.2018 г.,  в гр. Солун бе подписано споразумение за сътрудничество между Сдружение „КРИБ Перник“ и Търговско-промишлена палата - Солун. От българска страна споразумението бе подписано от Председателя на Управителния съвет на Сдружение „КРИБ Перник“ г-н Георги Милев, докато Търговско-промишлена палата Солун бе представлявана от г-н Емануил Влахoгиaнис – Първи вицепрезидент на организацията.


Предмет на споразумението е насърчаването на икономическото сътрудничество и търговията между компниите членки на двете организации, чрез организаране и провеждане на проучавания, промоции и участие в търговски изложения и мероприятия. Страните ще насърчават обмена на добри практики, методи и модели между техните членове в сферата на подпомагането на бизнес организициите и предприемачеството.


Обсъдени бяха възможностите за насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на МСП, туризъм, култура, трансгранична търговия, местни инициативи за заетост, както и възможностите за обучение и социално включване, чрез използване на европейските програми за териториално сътрудничество.


Събитието е част от проект „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“, реализиран от Сдружение „КРИБ Перник“ в партньорство с община Радомир и фирма „Ерикон“ и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.