Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
СЕМИНАР  ПО ПРОЕКТ "ЗНАМ КАКВО, НАУЧИ МЕ(ПОКАЖИ МИ) КАК"

BG05M9OP001-4.001-0034-C01

 

Знам какво, научи ме(покажи ми) как

Project  “I know what, teach me (show me) how"


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Прессъобщение относно проведен семинар по проект

 „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“ 


В периода от 17.04.2018 г. до 19.04.2018 г. в град Солун се проведе семинар за обмяна на опит между български и гръцки експерти, с цел запознаване с добри практики, методи и модели и прилагане на иновативни подходи за насърчаване на предприемачеството и начините за оцеляване на стартиращи и вече съществуващи бизнеси по време на икономически кризи. От българска страна, участие взеха експерти и представители на Сдружение „КРИБ Перник“, предприемачи от региона, както и представители от българския партньор по проекта – община Радомир. От гръцка страна - представители на гръцкия партньор, Камарата на Флорина и представители на местната власт.

 

През първия ден на събитието, акцент бе споделяне на натрупания опит и знания от страна н агръцкия партньор по проекта. Господин Анастасиос Василеиадис представи добрите практики и инструменти, които подпомагат бизнеса в условията на икономическа криза, които са едновременно адаптивни и спрямо стартиращи бизнеси. Презентираните инструменти обхващат широк кръг от сфери, в т.ч. маркетинг инструменти, методи за изследване на личностните характеристики на предприемачите и работниците, платформи за провеждане на онлайн обучения и повишаване на квалификациятакакто и онлайн платформата Eucalls.net за информиране относно възможности за финансиране напроекти и търсене на партньори. Целта е подкрепа за преструктуриране на фирмите с оглед запазване на тяхната конкурентоспособност и повишаване квалификацията на персонала. Българските и  гръцките партньори по проекта споделиха конкретни практики, включително опита на Южния датски университет в сферата на бизнесинкубирането и реализирани проекти на преподаватели и студенти в партньорство с бизнес организации. Участниците сформираха работни групи, в рамките на които обсъдиха съществуващи методи имодели в Европа за подпомагане на бизнеса. Срещата завърши с изразено намерение от страна на президента на Камарата на Флорина г-н Сапалидис Савас зазадълбочаване на връзките и сътрудничеството с КРИБ Перник и българските предприемачи от региона. Проявен беше интерес от страна на Камарата за работно посещение в град Перник до края на месец юни.

 

В рамките на втория ден от работната среща се проведоха посещения в две частни фирми. Домотехники АД, водеща фирма в сферата на строителството, реализирала множество проекти, както в сферата на жилищното строителство, така и значими инфраструктурни обекти. Собственикът на Домотехники АД г-н Чарис Алексопулос, който е и председател на гръцките строителни предприемачи в организацията за черноморско икономическо сътрудничество, презентира пред участниците в срещата предмета на дейност и постигнатите успехи нафирмата. Г-н Алексопулос подчерта, че устойчивостта си в условията на икономическа криза, фирмата дължи на последователните си усилия за запазване на удовлетвореността и качеството на персонала. Домотехики АД е разработила и приложила редица инструменти за управление на качеството, околната среда и ресурсите, както и притежава редица престижни сертификати ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001. Втората компания бе „Diamantis masoutisS.A.“, верига супермаркети в Северна Гърция и един от най-високо оценените работодатели в страната.  Ръководителят на човешките ресурси във фирмата и главният експерт, ангажиран с обучението на персонала акцентираха върху грижата за доброто заплащане, осигуряването на добри условия на труд и постоянната преквалификация, които стоят в основата на оцеляването на фирмата. Българските експерти се запознаха на място с натрупания опит на местния бизнес от прилагането на мерките и моделите за подпомагане на бизнеса в условията на икономическа криза и положителното въздействие от тях.   Удовлетвореният служител, предава енергията си на клиентите. Това е мотото, съгласно което служителят е с централна роля зазапазване на устойчивостта на компанията и усилията са насочени към неговото обучение и развитие на способностите и талантите. Мисия на която фирмата епосветила над 25 000 работни часа обучения през 2017 г.  Висшият мениджмънт разведе българските експерти в централата на компанията, където представиха работната среда, чудесните условия за обучения и преквалификация в специално обособени зали с 3D оборудване и дисководещ, който се грижи за добротонастроение на работниците и служителите. 

 

Третият ден на посещението бе посветен на работна среща в община Терми. Община Терми е съставна община в рамките на община Солун. Общината е с население от 55 хиляди жители, на нейната територия се намират Национален център за земеделски проучвания и Национален център за проучване и технологии, както и редица другиуниверситетски и изследователски центрове. Основният фокус е земеделието и отглеждането на различни земеделски култури, в т.ч. пшеница, памук и др. На срещата присъстваха г-н Стелиос Гизарис, заместник-кмет с ресор агроземеделие, общински съветници, както и управителя на общинското предприятие за обучение ипреквалификация. Г-н Стелиос Гизарис, който в момента завършва магистратура за сертифициране на биологични земеделски продукти и изискванията спрямо тях, представи приоритетите на местната власт спрямо околната среда и намаляване на замърсяването и обученията, които експерти на общината предоставят, както на начинаещи земеделски производители, така и продължаващи обучения за настоящи такива. Изразена бе силната ангажираност от българска и гръцка страна за засилване на взаимното сътрудничество и желанието за реализиране на съвместнипроекти в областта на селското стопанство. Бяха обсъдени конкретни мерки и програми за възможно сътрудничество.

 

Събитието е част от проект „Знам какво, научи ме(покажи ми) как“ реализиран от Сдружение „Криб Перник“ в партньорство с община Радомир и фирма „Ерикон“ и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.