Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка

BG05M9OP001-4.001-0034-C01

 

Знам какво, научи ме(покажи ми) как

Project  “I know what, teach me (show me) how"


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Прессъобщение относно проведен семинар/дискусия на тема:"Иновативни практики за местно и регионално развитие на бизнеса“

 „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“ 


    На 14.11.2018 г. в Двореца на културата в гр. Перник се състоя семинар/дискусия на тема: „Иновативни практики за местно и регионално развитие на бизнеса“.


В семинара участие взеха представители на частния сектор от различни сфери на дейност, представители на публичния сектор, експерти по проекта, както и млади предприемачи, регистрирали своя стартъп фирма в рамките на реализирането на дейностите по проекта.Участниците в семинара бяха приветствани г-жа Ирена Соколова - областен управител на област Перник. В приветствието си г-жа Соколова подчерта ролята и значението на предприемачеството и иновациите за развитието, както на област Перник, така и на страната като цяло. Тя също така акцентира върху необходимостта от засилване на сътрудничеството между бизнеса и държавата с цел създаване на благоприятна среда за развитието на стартиращи бизнеси, както и използването на международното сътрудничество като инструмент за обмяна и взаимстване на опит и добри практики в сферата на предприемачеството.


Представени бяха постигнатите в рамките на изпълнението на проект „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“ резултати, в т.ч.: усвоените практики и подходи от гръцкия партньор и подписаните споразумения за сътрудничество от Сдружение „КРИБ Перник“ и община Радомир с гръцките им колеги, като основа за насърчаване на икономическите, социални и културни връзки и осъществяване на дълготрайно и ползотворно сътрудничество. Представени бяха и изводите и препоръките от изследване на доц. д-р Юлияна Гълъбинова в рамките на проекта на опита на Чехия и Италия в сферата на предприемаческата инициатива и мерките за нейното развитие. Ръководството и членовете на Сдружение „КРИБ Перник“ се обединиха около мнението да бъде изготвено становище до министър-председателя, министъра на икономиката и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, за прилагане на тези добри практики в България.


В дискусията активно участие взе и ректорът на Университета за за национално и световно стопанство проф. д.ик.н. Стати Статев. Г-н Статев фокусира изказването си върху връзката между висшите училища и бизнеса за изграждането на знания, умения и навици у младите хора, които да им бъдат полезни за реализацията им в различни сфери, включително и като предприемачи.


Г-н Александър Минев, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия представи възможностите и инструментите за подкрепа и финансиране на стартиращи бизнес начинания.


Събитието е част от проект „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“, реализиран от Сдружение „КРИБ Перник“ в партньорство с община Радомир и фирма „Ерикон“ и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.


Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.