Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Цели и причини да се обединим
Цели на КРИБ Перник
 • Ефективност в подобряването на бизнес климата в страната
 • Подпомагане членовете си в споделянето на добри бизнес практики
 • Повишаване конкурентоспособността на българската икономика
Бизнес сдружение на КРИБ Перник
10 основни причини, за да се обединим в „КРИБ ПЕРНИК” :
 • Обединяваме се в защита на интересите на бизнеса в Перник и за създаването на среда за бизнес, в която производителността и конкурентоспособността на фирмите да се повишава непрекъснато, обединяваме се за да постигнем по-висока заетост и повече преки чуждестранни инвестиции; за ускорено усвояване на Европейските фондове; за защита на интересите на гражданите и бизнеса, за социална справедливост и сигурност – това ще бъдат и наши основни цели;
 • Обединяваме се за да подпомогнем развитието на бизнеса на всеки един от нас, като създадем една добра мрежа за връзки и контакти, която да работи в полза на всеки, който търси подходящ и надежден бизнес партньор у нас и в чужбина. Нека бъдем гъвкави и сигурни партньори. Ако някой от нас се нуждае от съдействие - ние ще му помогнем, това което не можем да постигнем сами, ще го постигнем заедно;
 • Наш основен партньор, освен национално представителната Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, КРИБ – Гласът на българския бизнес, ще бъде местната власт. Независимо коя партия или коалиция я формира. КРИБ Перник ще бъде партньор, но и коректив на всяка власт, равностоен партньор в разговора за икономическото бъдеще на Перник и региона. Председателят на КРИБ Перник ще участва в Областния съвет за развитие, а представители на местната структура ще могат да участват в прилежащите към съвета работни групи и комисии. Местната власт ще търси нашата подкрепа, защото ние създаваме БВП и работните места в региона;
 • КРИБ Перник ще има възможността да инициира и провежда срещи с кмета или областните власти, за обсъждане и решаване на важни и неотложни въпроси. Пред бизнеса в Перник стоят въпроси, които не търпят отлагане! Само обединени и силно аргументирани можем да постигнем пълна подкрепа и реализация на нашите искания.  Ние ще имаме възможността да поставим нашите искания свързани със законодателни промени по нормативни актове касаещи бизнеса, за които КРИБ - Гласът на българския бизнес ще лобира на ниво изпълнителна и законодателна власт;
 •  КРИБ Перник ще се противопоставя категорично всеки път, когато нечии искания увреждат интересите на бизнеса и на конкретни членове на сдружението;
 • КРИБ Перник ще подкрепя всяка разумна политика водеща до подобряване на бизнес средата и повишаване на жизненото равнище и благосъстоянието на гражданите на Перник и областта;
 • КРИБ Перник ще съдейства за повишаването на капацитета и готовността на бизнеса, на регионално ниво за участие в усвояването и ефективното използване на европейските фондове, в това число възможностите за разработване, кандидатстване и одобрение на проекти, както и всички въпроси, свързани с процеса на тяхното финансиране и изпълнение.
 • Наши партньори ще бъдат и всички други бизнес организации, които с поведението и позициите си доказват, че споделят целите на работодателите обединени в КРИБ Перник и спомагат за тяхното постигане. Централата на КРИБ - Гласът на българския бизнес ще оказва необходимото съдействие и подкрепа за разрешаване на проблемите и постигане на целите стоящи пред бизнеса както на централно, така и на регионално ниво.
 • Обединяваме се за общото благо на Перник и региона; Обединяваме се за да посрещнем по-лесно и по-сигурни предизвикателствата на утрешният ден; Обединяваме знанията и опита на всеки един от нас за да начертаем пътя, който да следва икономическото и социално развитие на Перник.

Copyright © КРИБ Перник  2024  Всички права запазени.