Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
Кръгла маса на тема „Изграждане на връзки и взаимопомощ по време на икономическа криза

Проект №BG05M9OP001-4.001-0034 се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейскиясоциален фонд

На 06.03.2018 г. в заседателната зала на Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“ бе проведена кръгла маса на тема „Изграждане на връзки и взаимопомощ по време на икономическа криза, развитие на интеграцията и обмен на добри практики“. Събитието е част от проект „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“, изпълняванот Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“ в партньорство с община Радомир и гръцката фирма „ЕРИКОН“, с цел трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на пазарана труда, социалното включване и борбата с бедността, обмен на опит, идеи, знания и умения между партньорите.

                           

Гости на събитието бяха представители на членовете на Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“, представители на гръцкия партньор „ЕРИКОН“, журналисти.

 

В рамките на кръглата маса бяха направени презентации от г-н Василис Симидис и г-жа ЕириниСулели, представители на гръцкия партньор по проекта „ЕРИКОН“.

 

Обсъдени бяха дейностите за „Адаптиране ивалидиране на социална иновация за подкрепа на самостоятелна заетост и (предприемачеството в моменти на икономически кризи“ и „Повишаване на капацитетана партньорите и заинтересовани страни“.

 

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.