Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
КРЪГЛА МАСА  ПО ПРОЕКТ "ЗНАМ КАКВО, НАУЧИ МЕ(ПОКАЖИ МИ) КАК

Прессъобщение за проведена кръгла маса по 

проект Знам какво, научи ме (покажи ми) как“ 

неДнес, 20.03.2018 г. в офиса на Солунска търговска и индустриална камара ,се проведе кръгла маса за обмяна на опит между български експерти и представители на Солунската търговска и индустриална камара, местния бизнес  идруги заинтересовани страни. Събитието е част от проект „Знам какво, научи м е(покажи ми) как“, реализиран от Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“ в партньорство с община Радомир и фирма „ЕРИККОН“ и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

 

 Участие в кръглата маса взеха 10 български експерти по проекта, представители на Солунската търговска и индустриална камара, както и представители на партньора по проекта „ЕРИКОН.

 

По време на кръглата маса бяха споделени добри практики и опит за подкрепа на бизнеса в условия на икономическа криза, с акцент върху стартиращи бизнеси и малки и средни предрпиятия.

 

Г-н Георги Милев, председател на управителния съвет на Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“ представи целите, дейностите и възможностите пред Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България(КРИБ) и нейната регионална структура в лицето на Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“.

 

Участниците в кръглата маса закриха събитието с покана към българските представители за участие в Солунския търговски панаир, който ще се проведе през есента, както и споразумения межд уотделни фирми и установяване на трайни контакти между двете бизнес структури.

BG05M9OP001-4.001-0034-C01

 

Знам какво, научи ме(покажи ми) как

Project  “I know what, teach me (show me) how"


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.