Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
 ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН  БИЗНЕС-ОБСЪЖДАНЕ

BG05M9OP001-4.001-0034-C01

 

Знам какво, научи ме(покажи ми) как

Project  “I know what, teach me (show me) how"


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

  • БЪЛГАРСКИ И ГРЪЦКИ ЕКСПЕРТИ ОБСЪДИХА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН  БИЗНЕС

  •  В периода от 28.05.2018 г. до 30.05.2018 г. в Гърция беше проведена работна среща, в рамките на която български и гръцкия експерти представиха редица методи, модели и добри практики за стартиране на самостоятелна стопанска дейност пред младежи и експерти, представители на целевата група по проекта.

  •  Всеки от кандидат предприемачите очерта основанията си за избора на икономическата дейност, в т.ч. целевия пазар и потребителите на конкретните стоки и услуги, техните конкурентни предимства в сравнение с други подобни стоки услуги в района, където ще бъдат предоставяни. Младежите мотивираха желанието си за собствен бизнес със стремеж към лично усъвършенстване и самореализация, както и изграждане на по-добра социална и екологична среда в Пернишкия регион. Вторият акцент в програма за деня бе представяне на резултатите от анализа на необходимостта от въвеждане на социалната иновации в СНЦ „КРИБ Перник“. Анализът очертава профила, дейността, силните и слабите страни на бизнеса в област Перник, както и бариери пред неговото развитие.

  • Работната среща бе част от проекта „Знам какво, научи ме(покажи ми) как“, Project “I know what, teach me (show me) how", който се реализира от Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“ в партньорство с община Радомир и фирма „Ерикон“. Проектът се финасира от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. представиха ценни и успешни модели за стартиращо предприемачество, разработени съвместно с института по предприемачество. Представени бяха също така наградените бизнес стартъпи в Гърция през миналата година.Събитието е част от проект „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“, реализиран от Сдружение „КРИБ Перник“ в партньорство с община Радомир и фирма „Ерикон“ и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
  •  
  • Работната среща бе част от проекта „Знамкакво, научи ме(покажи ми) как“,  Project  “I know whatteach me (show mehow", който се реализира от Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“ в партньорство с община Радомир и фирма„Ерикон“. Проектът се финасира от Оперативна програма „ Развитие на човешкитересурси 2014-2020“.

  •  Представиха ценни и успешни модели за стартиращо предприемачество, разработени съвместно с института по предприемачество. Представени бяха също така наградените бизнес стартъпи в Гърция през миналата година.

  • Събитието е част от проект „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“, реализиран от Сдружение „КРИБ Перник“ в партньорство с община Радомир и фирма „Ерикон“ и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси2014-2020.

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.