Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
  СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС САВАС САПАЛИДИС

Обмен на опит и добри практики между организациите и технитечленове в сферата на подпомагането на бизнес и самостоятелни предприемачи.

На 3 юли 2018 г., председателят на КРИБ Перник, Георги Милев, подписа споразумение за сътрудничество със Савас Сапалидис, президент на Търговско - промишлената Камара Флорина, Гърция по проект „Знам какво, научи ме (покажи ми) как“, „i know what, teach me (show mehow”, реф. №BG05M9OP001-4.001-0034-C01.

 

 КРИБ Перник и Камарата на Флорина ще насърчават икономическото сътрудничество между членовете си, за да установят преки контакти между предприемачи от двете страни, търсещи бизнес иинвестиционни възможности за реализиране на проекти и дейности на съответнитеим територии.

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.