Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2020 г.
Отчет за паричните потоци за 2020 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2020 г.
Отчет за собствения капитал за 2020 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2020 г.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2018 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2018 г.
Отчет за паричните потоци за 2018 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2018 г.
Отчет за собствения капитал за 2018 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2018 г.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2017 г.
Отчет за паричните потоци за 2017 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2017 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2017 г.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2016 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2016 г.
Отчет за паричните потоци за 2016 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.
Отчет за собствения капитал за 2016 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2016 г.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2015 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2015 г.
Отчет за паричните потоци за 2015 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2015 г.
Отчет за собствения капитал за 2015 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2015 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2019 г.
Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.
Отчет за собствения капитал за 2019 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2019 г.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 г.

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.